Nasza wspólnota otrzymała dokument dotyczący statusu Polaków mieszkających w UK którym chcemy się z wszystkimi podzielić. Informacje te są również dostępne na stronie rządowej Wielkiej Brytanii https://www.gov.uk.

„Znajdujące się na tej stronie informacje dotyczące statusu obywateli Unii Europejskiej (UE) (patrz przypis 1) oraz ich rodzin w Wielkiej Brytanii będą aktualizowane.

Podczas negocjacji dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię rząd brytyjski zawarł porozumienie dotyczące praw obywateli UE. Porozumienie zagwarantuje pewną przyszłość milionom obywateli UE oraz ich rodzinom w Wielkiej Brytanii. Co najważniejsze, pozwoli im na pozostanie w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. z zachowaniem dostępu do funduszy i usług publicznych.

W chwili obecnej obywatele Unii Europejskiej nie muszą podejmować żadnych działań. Do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, status obywateli UE zamieszkałych na jej terenie nie ulegnie zmianie. Elektroniczną aktualizację informacji (w języku angielskim) można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie internetowej

Przypis 1: Prowadzimy rozmowy z Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Szwajcarią na temat zabezpieczenia praw obywateli tych państw mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczyków mieszkających w tych państwach. Ponieważ prawa obywateli brytyjskich i irlandzkich do zamieszkania w obydwu państwach zagwarantowane są Ustawą z 1949 r. o Irlandii (Ireland Act 1949), obywatele Irlandii nie będą musieli ubiegać się o status osoby osiedlonej.

Szczegółowe informacje dla obywateli Wielkiej Brytanii podróżujących do Europy i zamieszkałych na jej terenie dostępne są na stronie internetowej.

Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin

Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin stanowi:

 • Osoby, które do 29 marca 2019 r. będą nieprzerwanie i legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat, będą mogły ubiegać się o pobyt stały uzyskując „status osoby osiedlonej”. Oznacza to, że będą mieć prawo do zamieszkania z dostępem do funduszy i świadczeń publicznych oraz ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie.
 • Osoby, które przybędą do Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 r., a które do tego czasu nie będą nieprzerwanie i legalnie zamieszkiwać na jej terenie przez okres 5 lat, po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię będą mogły złożyć wniosek o prawo do pozostania do upływu 5-letniego okresu progowego. Wtedy będą mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej.
 • Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii oraz ci, którzy dołączą do nich przed 29 marca 2019 r. również będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej, zwykle po 5 latach pobytu.
 • Członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, partnerzy niezamężni lub pozostający w związkach cywilnych oraz dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pozostający na utrzymaniu) będą mogli dołączyć do obywateli Unii Europejskiej po jej opuszczeniu przez Wielką Brytanię, jeśli będą pozostawać w takim związku w dniu 29 marca 2019 r.

Obywatele Unii Europejskiej posiadający status osoby osiedlonej lub zezwolenie na pobyt tymczasowy będą mieć niezmieniony dostęp do opieki zdrowotnej, emerytur oraz pozostałych świadczeń na terenie Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje na temat porozumienia zawartego pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską odnośnie do praw obywateli są dostępne w łącznym raporcie.

Analiza przypadków demonstruje, w jaki sposób opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej wpłynie na status indywidualnych obywateli UE zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii.

Ocena wniosków o status osoby osiedlonej

O status osoby osiedlonej będą mogli ubiegać się obywatele państw Unii Europejskiej lub członkowie ich rodzin. Uzgodniono, że warunki uzyskania statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii przez obywateli UE oraz członków ich rodzin będą takie same lub korzystniejsze, niż istniejące obecnie w ramach Dyrektywy w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania się. W większości przypadków wymagany będzie 5-letni nieprzerwany i legalny pobyt w Wielkiej Brytanii. Kryteria zostaną przedstawione w umowie wystąpienia zawartej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią.

Osoby, które spełnią kryteria i złożą ważny wniosek, uzyskają status – z wyjątkiem następujących przypadków osób, które:

 • nie mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 r. (patrz przypis 2)
 • uzyskały odpowiedź odmowną ze względu na wcześniejsze wyroki skazujące za poważne przestępstwa lub ze względów bezpieczeństwa

Umowa wystąpienia stanie się częścią prawa brytyjskiego, w związku z czym Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) nie będzie mogło odrzucić wniosku z powodu nieuwzględnionego w umowie.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych procedur ubiegania się o status osoby osiedlonej są dostępne (w języku angielskim).

Przypis 2: Osoby będące członkami najbliższej rodziny obywatela UE zamieszkałego na terenie Wielkiej Brytanii, które mieszkały poza jej terenem, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.

Składanie wniosków o status osoby osiedlonej

Obywatele UE oraz członkowie ich rodzin zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii będą musieli uzyskać dokument potwierdzający ich status. Uzyskanie statusu będzie stanowić potwierdzenie (na przykład dla pracodawców lub usługodawców publicznych), że posiadają oni pozwolenie na dalszy pobyt i pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

Opłata za złożenie wniosku nie będzie przekraczać wysokości opłat pobieranych od obywateli brytyjskich za brytyjski paszport. Osoby posiadające ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu będą mogły złożyć wniosek bezpłatnie.

Proces składania wniosków będzie na tyle uproszczony, szybki i przyjazny użytkownikowi na ile to możliwe. Aby zredukować ilość wymaganych dokumentów, zostaną w nim wykorzystane dane posiadane obecnie przez administrację państwową. Na przykład dokumentacja Brytyjskiego Urzędu Celno-Skarbowego (HMRC) wykaże historię zatrudnienia danej osoby na terenie Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE ubiegający się o ten status będą musieli:

 • przedstawić dokument tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • zgłosić wszelkie wyroki za popełnione przestępstwa

Nie będą musieli:

 • rozliczać się z każdej podróży poza teren Wielkiej Brytanii
 • przedstawiać dowodów na posiadanie rozszerzonego ubezpieczenia na wypadek choroby
 • mieć pobieranych odcisków palców

Elektroniczny formularz wniosku zostanie najprawdopodobniej udostępniony pod koniec 2018 r. Elektroniczną aktualizację informacji (w języku angielskim) można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie internetowej.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie służyć pomocą, aby zapobiegać odrzuceniu wniosku z powodu prostych błędów lub przeoczeń. W razie drobnych przeoczeń Ministerstwo będzie kontaktować się z daną osobą, udzielając pomocy w ich skorygowaniu. W razie konieczności dostarczenia dodatkowych dowodów informacje na ten temat będą przekazywane przed podjęciem decyzji.

Aby zapewnić odpowiednią ilość czasu na złożenie wniosku, program będzie aktywny przez długi okres, co najmniej 2 lat po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W tym okresie prawa obywateli UE będą chronione na terenie Wielkiej Brytanii. Osoby, które złożą wniosek w ramach obowiązującego programu, ale nie uzyskają odpowiedzi przed upływem tego okresu, będą mogły pozostać na terenie Wielkiej Brytanii do podjęcia decyzji w ich sprawie.

Prawo do stałego pobytu zgodnie z prawem Unii Europejskiej

Do końca członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie będzie potrzeby ubiegania się o dokument stwierdzający prawo do zamieszkania na jej terenie, chyba że dana osoba:

Zezwolenie na stały pobyt potwierdza uprawnienia posiadane na mocy prawa europejskiego. W przyszłości, prawo Unii Europejskiej nie będzie mieć zastosowania, a migracja i status obywateli UE będą podlegać prawodawstwu Wielkiej Brytanii.

Zamiana na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom, a prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Wymagane będzie:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii
 • zgłoszenie wszelkich wyroków za popełnione przestępstwa

W celu uzyskania elektronicznej aktualizacji (w języku angielskim) informacji o tym, od kiedy będzie można ubiegać się o pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii na mocy nowego statusu osoby osiedlonej oraz jakie działania trzeba będzie podjąć w tym zakresie – należy zarejestrować się na stronie internetowej.

Prawo stałego pobytu

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie będzie mieć wpływu na posiadane prawo stałego pobytu.

Po uruchomieniu programu ubiegania się o status osoby osiedlonej, zamiana posiadanego pozwolenia na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom dla osób, które zechcą skorzystać z umowy wystąpienia. Prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Wymagane będzie:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii
 • zgłoszenie wszelkich wyroków za popełnione przestępstwa

Osoby pragnące uzyskać aktualny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu mogą ubiegać się o biometryczne zezwolenie na pobyt stały.

Obywatele Unii Europejskiej, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej

Po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, które nastąpi 29 marca 2019 r., rozpocznie się „okres implementacji” trwający około 2 lat, mający na celu przygotowanie i implementację naszych ustaleń dotyczących przyszłych relacji z Unią Europejską.

Obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii podczas okresu implementacji będą mogli w niej mieszkać, pracować i uczyć się tak samo jak obecnie, jeżeli jednak będą chcieli zostać tu na dłużej niż 3 miesiące, konieczna będzie ich rejestracja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (ang. Home Office). Szczegółowe informacje na temat programu rejestracji zostaną opublikowane jak najszybciej.

Proponujemy, aby następujące zasady obowiązywały w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii (i zarejestrują się) w okresie implementacji i którzy będą chcieli w niej pozostać:

 • Osoby, które będą nieprzerwanie i legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat będą mogły ubiegać się o pobyt stały.
 • Będą mogły złożyć wniosek o przyznanie im statusu prawnego osoby pozostającej w Wielkiej Brytanii tymczasowo, który pozwoli im pozostać tu po zakończeniu okresu implementacji. Oznacza to, że osoby te będą mogły kontynuować pracę, naukę lub pozostawać samowystarczalne finansowo, aż upłynie okres 5 lat ich pobytu.
 • Będą musiały złożyć wniosek o przyznanie im statusu osoby pozostającej w Wielkiej Brytanii tymczasowo podczas okresu implementacji lub w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu.
 • Po upływie okresu implementacji do obywateli Unii Europejskiej, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii w jego trakcie będą mogli dołączyć członkowie ich rodzin na zasadach, które będą równorzędne z zasadami dotyczącymi obywateli brytyjskich, którzy chcą, aby dołączył do nich członek rodziny niebędący obywatelem brytyjskim.
 • Obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają na terytorium UE, ale będą przyjeżdżać do pracy w Wielkiej Brytanii podczas okresu implementacji, będą mogli złożyć wniosek o pozwolenie na to, by nadal to robić po zakończeniu tego okresu.

Te ustalenia są odrębne od statusu osoby osiedlonej, z którego mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej, którzy przebywają legalnie w Wielkiej Brytanii w okresie przed 29 marca 2019 r. Obywatele Irlandii nie będą musieli się rejestrować ani składać wniosku o pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje dla obywateli Unii Europejskiej, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii podczas okresu implementacji dostępne są na stronie internetowej.

Jeżeli chodzi o obywateli Unii Europejskiej, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu implementacji, rozważamy obecnie wnikliwie szereg możliwości w zakresie przyszłego systemu imigracyjnego i w ciągu najbliższych miesięcy przedstawimy nasze plany. Aby otrzymywać najnowsze informacje, prosimy o zarejestrowanie się przez podanie adresu e-mail.

Pracodawcy brytyjscy oraz pracownicy będący obywatelami Unii Europejskiej

Obywatele UE pracujący na terenie Wielkiej Brytanii oraz firmy brytyjskie zatrudniające obywateli UE nie muszą podejmować obecnie żadnych działań.

Ścisła współpraca z firmami oraz różnymi organizacjami ma na celu ustalenie, jaki wpływ wywrą na nie wspomniane zmiany.

W lipcu 2017 r. rząd zlecił niezależnej Komisji Doradczej ds. Migracji (ang. Migration Advisory Committee – MAC) zebranie dowodów na rodzaje migracji z UE oraz ich rolę w szerszej gospodarce przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Komisję poproszono o przedstawienie raportu do września 2018 r. Zawarte w nim materiały pozwolą na opracowanie przyszłego systemu imigracyjnego.”

Źródło: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.pl