sakrament-malzenstwa-smMałżeństwo ustanowił Bóg, kiedy stworzył istoty ludzkie, mężczyznę i kobietę, na swój własny obraz – na obraz Boga, który jest miłością. Wzajemna miłość i płodność są istotnymi aspektami zarówno natury mężczyzny, jak i kobiety.
Potwierdzają to biblijne słowa z Księgi Rodzaju: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. (…) Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2,18.24). (KKK 1602nn)

Formalności konieczne do zawarcia sakrament małżeństwa Około 6 miesięcy przed planowanym ślubem należy skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Potrzebne dokumenty:

1. Dokument tożsamości (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy)
2. Świadectwo chrztu świętego z zaznaczeniem, że ono potrzebne do ślubu kościelnego (UWAGA! Okres ważności tego świadectwa to 6 miesięcy licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)
3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (w naszej parafii kurs przedmałżeński odbywa się dwa razy w roku)
4. Jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie
5. Jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka
6. Jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego lub z Register Office)
7. W czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie (np. lekarza) Małżeństwo mieszane. Jest to małżeństwo pomiędzy katolikiem a ochrzczonym niekatolikiem. Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane wymaga wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. Zezwolenie to zakłada, że obie strony znają cele oraz istotne właściwości małżeństwa, a także zobowiązania strony katolickiej dotyczące chrztu i wychowania dzieci w Kościele katolickim, i ich nie wykluczają (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1635). Na terenie Anglii i Walii władzę do udzielania zgody Kościoła na małżeństwo mieszane (w którym przynajmniej jedna strona jest narodowości polskiej) posiada Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do niego zatem kieruje się prośbę o taką zgodę. Dodatkowe dokumenty:
8. Zaświadczenie o chrzcie świętym osoby, która nie jest katolikiem (na zaświadczeniu konieczne są informacje o dokładnej dacie i miejscu chrztu)
9. Zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza) Małżeństwo z osobą nieochrzczoną – Różnica wyznań nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa. Trzeba jednak mieć świadomość i dostrzegać trudności dotyczące wiary, poglądów na małżeństwo i życie rodzinne, czy wychowanie dzieci. Trzeba zachować w tym przypadku daleko idącą ostrożność i roztropność. Do zawarcia małżeństwa pomiędzy katolikiem a osobą nieochrzczoną lub taką, której chrzest nie jest uznawany przez Kościół katolicki, konieczne jest uzyskanie specjalnej dyspensy, której (podobnie jak w przypadku małżeństw mieszanych) udziela Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Koniecznym dodatkowym dokumentem jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza). Jeśli jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej (tzn. nie jest ani obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej) i nie posiada prawa stałego pobytu? konieczne jest również dostarczenie zgody na zawarcie małżeństwa z Home Office.

MAŁŻEŃSTWO W ANGLII I WALII

Zarówno w Anglii jak i w Polsce nie istnieje możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa (ślubu kościelnego) z pominięciem ślubu cywilnego. Wynika to z Konkordatów zawartych pomiędzy tymi państwami a Stolicą Apostolską. W związku z tym, gdy małżeństwo ma być zawarte w Anglii należy zwrócić się do Register Office o wydanie Certificate for marriage. Są to dokumenty (najczęściej zielone lub niebieskie kartki? po jednej dla każdego z narzeczonych), na których podana jest dokładna data i miejsce planowanego ślubu. Te dokumenty należy przed ślubem dostarczyć do kancelarii parafialnej.

MAŁŻEŃSTWO W POLSCE

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w Polsce należy pamiętać, że mieszkając powyżej 6 miesięcy na terenie jakiejś parafii w Anglii lub Walii trzeba się zgłosić do duszpasterza, by formalnie się do niej zapisać. Wówczas wszelka dokumentacja potrzebna do zawarcia sakramentu małżeństwa zostanie przygotowana w parafii faktycznego zamieszkania (a więc w Anglii lub Walii) i przesłana na adres parafii w Polsce, gdzie ma się odbyć ślub. Konieczne jest podanie dokładnego adresu parafii w Polsce (wraz z nazwą diecezji). Jeżeli ma to być ślub konkordatowy (tzn. kościelny i cywilny zarazem) należy wcześniej pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty i dostarczyć je do parafii, w której ma się odbyć ceremonia zaślubin.