CHARYZMAT:

Nasze spotkania są próbą odpowiedzi na wezwanie zawarte w Encyklice Redemptoris Missio. W dokumencie tym Jan Paweł II pragnie wezwać Kościół do odnowy zaangażowania misyjnego. Swoją prośbę ukierunkowuje przede wszystkim na cel wewnętrzny: odnowę wiary i życia chrześciańskiego poszczególnych jej członków.

STRUKTURA SPOTKAŃ:

Spotykamy się w każdy czwartek po Mszy Świętej w przeszklonej części kościoła. Po wspólnej modlitwie przyzywającej wstawiennictwo Ducha Świętego, słuchamy konferencji dotyczącej naszej formacji religijnej przygotowanej przez lidera grupy: Jolę. Następnie czytamy słowo Boże, z reguły Ewangelie nawiązującą do tematyki konferencji. Ważnym czasem na naszych spotkaniach jest dzielenie się własnym doświadczeniem Jezusa w życiu. Następuje to w oparciu o Słowo Boże i nasuwające się przemyślenia wypływające z konferencji. Dzielenie się to dar dla pogłębienia swojejo życia religijnego:  żywym świadectwem wiary innych. Jest to równeż duży dar  dla osoby mówiącej, bo Wiara UMACNIA SIĘ GDY JEST PRZEKAZYWANA. Podczas naszego dzielenia staramy się nie przerywać sobie nawzajem, nie komentować, uczymy się słuchać i stworzyć bezpieczną przestrzeń by każdy na ile chce i potrafi podzielił się swoim świadectwem.

OWOCE i CELE SPOTKAŃ:

  • wzmacniać nasze codzienną relacje z Panem Bogiem osłabioną często przez życie w  sekularyzowanym środowisku
  • wzrastać w entuzjazmie i nowej motywacji do świadczenia o Chrystusie tam gdzie przebywamy
  • pogłębiać formacje religijną by mieć siłę i fundament by zdać innym sprawę z nadzieji która jest w nas (1P 3,15)

ZAPROSZENIE

Grupa ma charakter otwarty. Każda osoba jest zawsze serdecznie przyjmowana i oczekiwana. Spotykamy się bez przerwy od ponad dwóch lat, od Zesłania Ducha Świętego w 2015.